KluutRecurvirostra avosetta / Avocet

Texel, mei 2011


Adult



Nederlandse kluten zijn trekvogels en brengen de winter door langs de kusten van Zuidwest Europa of West-Afrika

De soort staat op de Rode Lijst omdat meer dan een kwart van de West Europese populatie in ons land broedt. Bovendien is het broedbiotoop van de Nederlandse kluten kwetsbaar en slechts in beperkte mate aanwezig.

Het aantal in Nederland broedende kluten is in de loop van de eeuw aan sterke schommelingen onderhevig geweest. De grote veranderingen tengevolge van Zuiderzee- en Deltawerken zijn daar niet vreemd aan. De laatste jaren gaat het de soort goed; het aantal broedparen steeg van 4600 rond 1975 tot 9000 begin jaren negentig. Veruit de meeste kluten - zo'n 5500 - broeden in het Waddengebied, meer bepaald op de Groninger en Friese Waddenkust en op het Balgzand. Andere belangrijke regio's zijn het Deltagebied (2500 paar) en in mindere mate Noord-Holland en Flevoland

Aantal broedparen in Nederland: 9.000 broedparen (2004)



Texel, mei 2011


Zeeland, mei 2008 / Adult met jong


Parende kluten / Zeeland, mei 2008


Texel, mei 2006

.
Kluut kuiken


Texel, oktober 2007